סייטד - בניית אתרים - אישור נגישות לאתר האינטרנט
  בניית אתרים  עיצוב אתרים קידום אתרים חנות וירטואלית   דף הביתצור קשרמפת אתר  
בניית אתרים
 
דף הבית
אודותינו
תיק עבודות
המלצות
כלים ועזרים
צור קשר
התחברות לניהול האתר  |  התחברות לניהול תיבת הדואר
 

אישור נגישות לאתר האינטרנט

 
תקנון שימוש במודול נגישות

השימוש במודול נגישות  להלן מודול נגישות מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן וכפוף להם (להלן: "תנאי השימוש"), וכן לתקנון ותנאי השימוש למשתמשים במודול נגישות, כפי שפורסמו ו/או יעודכנו מעת לעת על ידינו) להלן : "התקנון").
יודגש כי הצטרפות לשימוש במודול נגישות, כהגדרתו להלן, הנה בגדר הסכמה לאמור בתנאי השימוש ובתקנון, על כל לתנאיהם והוראותיהם.

הגדרות :

" מודול נגישות " מאפשרת לחברות להנגיש אתרים למוגבלויות שונות כגון כבדות ראייה, עיוורון צבעים ועוד באופן קל ומהיר.
"השימוש במודול נגישות " מתן זכות ואפשרות של שימוש באפליקציה לבעלי אתרים פרטיים ומסחריים, כהגדרתם להלן, לצורך התאמת האתר לבעלי מוגבלויות, כהגדרתם להלן, וכמפורט בתקנון ובתנאי השימוש.

"השירות"    מתן זכות ואפשרות של שימוש באפליקציה, לצורך עזרה בהנגשת אתרים דרך האפליקציה, והכול כמפורט בתנאי שימוש אלה ובתקנון האפליקציה.

"חברות " גופים מסחריים או ציבוריים או אחרים, העושים שימוש באפליקציה בכדי להנגיש אתרי אינטרנט פרטיים ומסחריים.

"חברה מאושרת"    חברה אשר המשתמש אישר, באופן מפורש, באמצעות האתר, ואושרה לשימוש במודול נגישות.  שליחת הקוד ע"י איגוד הנגישות משמשת לאישור החברה המשתמשת במודול הנגישות.

"תקנון מודול נגישות"    התקנון ותנאי השימוש במודול נגישות כפי שפורסמו ו/או יעודכנו על ידינו, מעת לעת.

הצטרפות לשירות ואחריות על פעילות במסגרת השירות
1. בהצטרפותה לשירות מצהירה החברה על הסכמתה לאמור בתנאי שימוש אלה ובתקנון האפליקציה כהגדרתו לעיל.  החברה מבינה שהתקנת המודול איננה מהווה תחליף ליועץ נגישות, ואיננה מהווה תחליף להתאמת האתר לנגישות גולשים ע"י יועץ ו\או מתכנת ו\או איש מקצוע המכירים את חוק הנגישות.

2. בהצטרפותה לשירות מצהירה החברה כי היא מודעת להוראות חוק הנגישות  (להלן : "חוק הנגישות"), והחברה מצהירה כי ידוע לה שהשימוש באפליקציה הנו בגדר חלק מתמהיל עשייה נרחב הנדרש לנגישות מלאה ע"פ "חוק הנגישות". החברה מתחייבת לפעול במהלך השימוש במודול הנגישות בהתאם להוראות החוק.

3. החברה מתחייבת לשפות את איגוד הנגישות ביחס לכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרם ל איגוד הנגישות כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או בשירות  
שלא בהתאם לתנאי הסכם זה ו/או תוך הפרתו. במפורש מתחייבת החברה לשפות את איגוד הנגישות ביחס לכל תביעה ו/או דרישה בגין הפרת הוראות חוק הנגישות בהקשר      של השימוש שלה באפליקציה ו/או בשירות.


4. מובהר כי איגוד הנגישות אינה אחראית, בכל דרך שהיא, לתביעות הנובעות במסגרת שימוש באפליקציה ו/או לקישורים המועברים במסגרתה וכי החברה היא האחראית       הבלעדית לעמידה בחוק הנגישות ע"פ לשון החוק.

5. החברה מתחייבת שלא לעשות בשירות שימוש לכל מטרה בלתי-חוקית או אסורה. בזמן השימוש בשירות, אין להפר כל הוראת דין, החלה על החברה לרבות חוק הנגישות, חוק זכויות יוצרים, חוק עוולות מסחריות, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות והכל מבלי לגרוע מהאמור לעיל.

6. החברה רשאית להשתמש באפליקציה ו/או לעשות שימוש בשירות בהתאם לכללים המפורטים להלן בלבד.

התקנת האפליקציה ונתוני המשתמש

1. לפני חיבור האפליקציה לאתר יידרש המשתמש  לבצע רישום חד פעמי של מכשיר הקצה שברשותו לשירות (להלן : "רישום המשתמש").

2. בעת הרישום יתבקש המשתמש למסור פרטים מזהים ובכלל זה : שם פרטי, שם משפחה מספר טלפון נייד פעיל וכתובת דואר אלקטרוני פעילה (להלן : "נתוני המשתמש" או "הנתונים"). איגוד הנגישות רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. בעת הרישום.

3. מובהר כי אישור חברות, כהגדרת מונחים אלה לעיל ולהלן, הנו נפרד ועצמאי לכל אתר, וכי אין באישור חברה כלשהי במכשיר קצה של המשתמש כדי להוות אישור של אותה חברה במכשיר אחר של אותו משתמש.

5. הנתונים שנמסרו לאיגוד הנגישות בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע שבבעלות איגוד הנגישות.

6. החברה מתחייבת לנהוג בנתונים שיועברו אליה בהתאם לדין ובפרט בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה, והיא מתחייבת שלא להעביר את הנתונים לצד שלישי כלשהו. מובהר כי החברה הנה האחראית הבלעדית לשמירת ו/או ניהול הנתונים שיתקבלו אצלה במסגרת השימוש באפליקציה, ואין לאיגוד הנגישות כל אחריות בהקשר זה.

קישורים באפליקציה ואחריות לתכנים

2. האפליקציה מאפשרת התאמת נגישות לעמודים שונים ברשת האינטרנט בהנחה שהעמודים נבנו ע"פ
תקן W3C המעודכן בעת התקנת האפליקציה.

3. מובהר כי התכנים  אינם מתפרסמים על ידי איגוד הנגישות, או על דעתה או מטעמה, ואיגוד הנגישות אינה שולטת או מפקחת עליהם, וכי איגוד הנגישות אינה אחראית, בשום מובן שהוא, לתכנים שעליהם משפיעה האפליקציה, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באפליקציה או מהסתמכות על האפליקציה.

4. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי איגוד הנגישות רשאית להסיר את האפליקציה מאתר ספציפי  או למנוע שימוש באפליקציה - הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

5. החברה מתחייבת לשפות את איגוד הנגישות בגין כל תביעה ו/או טענה שתופנה נגדה בגין שימוש באפליקציה, ככל וטענה ו/או תביעה כאמור תופנה כנגד איגוד הנגישות.


הפסקת השימוש באפליקציה


1.  איגוד הנגישות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, להפסיק או להשעות את מתן השירות ו/או את רישומו של כל משתמש ולסרב לאפשר למשתמש כל שימוש בשירות בהווה או בעתיד בשל הפרת תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש של האפליקציה ו/או כל סיבה אחרת אותה תמצא לנכון. מובהר כי לא תישמע כל טענה מצד החברה ביחס להפסקת ו/או השעיית שימוש באפליקציה על ידי איגוד הנגישות.

2. איגוד הנגישות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, להפסיק או להשעות את מתן השירות ו/או את פעילותה של החברה באמצעות האפליקציה, באופן זמני או קבוע, בשל הפרת תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש של האפליקציה ו/או הפרת תנאי הנספח המסחרי ו/או אי תשלום מלא או חלקי של התמורה המגיעה לאיגוד הנגישות בגין שימוש של החברה באפליקציה, ו/או כל סיבה אחרת אותה תמצא לנכון.

3. לחברה הזכות להפסיק ו/או לעצור את השימוש באפליקציה ו/או הפעלתה על ידה ו/או את השירות במסגרת האפליקציה.

4. מובהר כי איגוד הנגישות אינה נושאת בכל אחריות לשימוש ו/או להפסקת השימוש באפליקציה על ידי החברה, והאחריות לכך היא על החברה בלבד.

5. במקרה של הפסקת הפעלת ו/או שימוש באפליקציה על ידי חברה כלשהי – בין אם על ידי איגוד הנגישות ובין אם על ידי החברה עצמה - תימחק החברה מרשימת החברות מהאפליקציה.

6. מובהר כי לא תישמע כל טענה מצד החברה ביחס להפסקת ו/או השעיית שימוש של משתמשים באפליקציה על ידי איגוד הנגישות.


שימוש באפליקציה

1. פרטי החברה שיכללו באפליקציה ייקבעו לפי שיקול דעתה של איגוד הנגישות, ועשויים לכלול, בין היתר, את לוגו החברה, קישור להורדת האפליקציה, קישור לאתר איגוד הנגישות, טלפון וכתובת של החברה.

2. לאיגוד הנגישות סמכות לקבוע ו/או להגביל את מספר התחומים אליהם רשאית החברה להשתייך.

3. הכניסה למערכת הניהול תהיה דרך אתר האינטרנט הייעודי של האפליקציה (להלן : "האתר"). במסגרת האתר יתאפשר רישום של חברה לשירות, צפייה בנתונים סטטיסטיים שייקבעו לפי שיקול דעת של איגוד הנגישות ואפשרויות נוספות כפי שיקול דעת איגוד הנגישות וכפי שיעודכן באתר מעת לעת.

4. מובהר כי לאיגוד הנגישות תהיה אפשרות לאיסוף נתונים סטטיסטים ונתונים שונים של גולשים דרך האפליקציה לרבות כתובות IP, שמות וטלפונים של משתמשים, אימיילים, הטמעת עוגיות וכיו"ב למטרות סטטיסטיות ולשיפורים עתידיים של האפליקציה ו\או אפליקציות אחרות המופעלות ע"י איגוד הנגישות או מי מטעמה.

5. לחברה האפשרות להפעיל ולסגור את האפליקציה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש לבעל האתר.

6. מובהר כי יתאפשר רישום אחד בלבד לכל חברה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של איגוד הנגישות.  איגוד הנגישות רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי חברות בנות ו/או אחיות ו/או חברות השייכות באופן מלא ו/או חלקי לאותם בעלים ו/או עוסקות בתחום דומה ייחשבו כחברה אחת לצורך השימוש באפליקציה, וקביעת איגוד הנגישות בעניין זה תהא סופית ומחייבת.


שינויים בשירות ובתנאיו

1. איגוד הנגישות רשאית לשנות ו/או להפסיק את השירות (או כל חלק ממנו) ו/או את תנאיו (או כל חלק מהם) בכל עת באופן זמני או קבוע, ללא מתן הודעת מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. איגוד הנגישות לא תישא באחריות כלפי החברה (או כלפי המשתמש) או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי כאמור בסעיף 1 לעיל.

3.  מעת לעת תהא איגוד הנגישות רשאית לעדכן את האפליקציה, לשנותה, להוסיף, להפחית ו/או להסיר תכונות מהאפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר רשאית איגוד הנגישות לשנות את ממשק ו/או מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה.

4. איגוד הנגישות תהא רשאית להפעיל עדכונים ושינויים כאמור בסעיף 3 לעיל באופן אוטומטי, מבלי להודיע על כך מראש, או תוך מתן התראה קצרה לחברות ולמשתמשים, ובכלל זאת בדיעבד, לפי שיקול דעתה. למרות האמור לעיל, איגוד הנגישות תפעל על מנת להודיע מראש לחבורת ולמשתמשים, באמצעות האפליקציה ו/או הןדעה באתר החברה, על עדכון כאמור, לרבות פרטים אודות מהות העדכון.

5. שינויים באפליקציה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי איגוד הנגישות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית איגוד הנגישות להפסיק בכל עת את הפעלת האפליקציה ו/או מתן השירותים, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.


קניין רוחני באפליקציה

1.  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול באפליקציה עצמה (להבדיל מהודעות המועברות במסגרתה) הינן של איגוד הנגישות בלבד.

2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מחברת איגוד הנגישות, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.

3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, אין להסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.


אחריות

1. שימוש בשירות  מהווה הצהרה מצד החברה כי היא מודעת ומסכימה לכך כי איגוד הנגישות ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות ביחס לאפליקציה ו/או לשימוש בה על ידי החברה, המשתמשים או צדדים שלישיים כלשהם.

2. החברה מבינה ומסכימה במפורש כי איגוד הנגישות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף כתוצאה ו/או בקשר לשימוש באפליקציה ו/או בשירות על ידה ו/או מטעמה, ומתחייבת לשפות את איגוד הנגישות באופן מידי בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה שתיגרם ל איגוד הנגישות בהקשר זה.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי איגוד הנגישות לא תישא באחריות בין היתר ביחס לטענות ו/או נזקים הנובעים מאחד או יותר מהבאים:

 א) הפרת הוראות כל דין ובכלל זה חוק הנגישות, חוק זכויות יוצרים, חוק הגנת הפרטיות חוק עוולות מסחריות וחוק איסור לשון הרע.

 ב) השימוש בשירות או אי היכולת להשתמש בו.

 ג) נכונות ו/או מהימנות המידע ו/או הנתונים שנמסרו באמצעות השירות ע"י החברות.

 ד) עלות רכישתם של סחורות או טובין או שירותים בהסתמך על נתונים, מידע או שירותים שהתקבלו במסגרת השירות, או בעסקאות שנעשו בהסתמך על השירות.

 ה) הסתמכות על תכנים ממין וסוג כלשהו, שנכללו ו/או הועברו באמצעות השירות על ידי החברות, בין אם בעסקאות ובכלל.

 ו) טיב, רמת, כמות, עלות, זמינות, התאמה וכל תכונה ו/או מאפיין של מוצר ו/או שירות שנכללו בשירות ו/או שהשירות התייחס אליהם.

 ז) מצגים, הצהרות או התנהגות של החברות ו/או כל צד שלישי באמצעות ו/או בקשר לשירות.

 ח) כל עניין אחר הנוגע לשירות ו/או לתכנים שהועברו במסגרתו.

4. מערכת הניהול, האפליקציה והתכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS)  מובהר כי לא ניתן לשנותם או להתאימם לצרכיה של כל חברה. לא תהיה לחברה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד הנגישות בגין תכונות מערכת הניהול ו/או האפליקציה ו/או השירות, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיה ותכנים שניתן להעביר במסגרת השירות ובכלל.

5. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותה הבלעדית והמלאה של החברה.

6. איגוד הנגישות לא תהיה אחראית בקשר לתקלה או טעות שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר קצה ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה.


שיפוי

הצטרפות ו/או שימוש בשירות מהווים הסכמה של החברה לשפות את איגוד הנגישות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד איגוד הנגישות.


סודיות

1. לעניין תנאי שימוש אלה - "מידע" – נתוני המשתמש כהגדרתם לעיל וכן כל מידע או ידע, מכל מין וסוג, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: בקשר לידע טכני, מסחרי או מקצועי, תוכניות עסקיות, פרויקטים, תהליכי ואופני שיווק, מכירה וייצור, שיטות, ארגון, מפרטים, נהלים, שמות לקוחות וספקים, דרכי התקשרות, אופני תמחור, פעילויות עסקיות, יישומים, רעיונות, תיאורים, נתונים כספיים, ספציפיקציות, טכנולוגיות, פיתוחים, פטנטים, תוכניות, דרכי עבודה ותפעול, ציוד, מערכות, פיתוחים, המצאות, שיפורים, הכל בין בכתב ובין בעל פה שהגיעו או יגיעו לידיעת החברה בקשר איגוד הנגישות - וזאת במהלך תקופת השימוש בשירות ולתקופה של שבע שנים לאחריו או במהלך כל קשר שתקיים החברה עם  איגוד הנגישות ו/או מי מטעמה.

2. החברה מצהירה ומתחייבת, כי במשך תקופת ההסכם ולאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, וזאת ללא הגבלת זמן –

א. תשמור בסודיות, לא תשתמש, לא תמסור או תגלה לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, את המידע, לא תעשה כל שימוש במידע או תתיר או תאפשר לאחרים לעשות שימוש בו, למעט שימוש שלשמו ניתן לה המידע.

ב. תמנע מכל כניסה למאגרי המידע של איגוד הנגישות לכל מטרה שהיא לרבות - עיון, שליפה בכל צורה שהיא, הכנסת מידע, ביצוע שינויים במידע, מחיקתו, שינוי מיקומו במאגר - למעט על פי הרשאה מאת איגוד הנגישות, מראש ובכתב, ולמטרות שלשמן ניתנה הרשאה.

ג. תנקוט בכל אמצעי הזהירות ובכל הצעדים הדרושים ו/או שידרשו לשמירת המידע, ומניעת מסירת המידע ו/או הגעתו לצד ג' כלשהו.

ד. תחזיר ותעביר לאיגוד הנגישות מיד עם דרישתה הראשונה או במועד סיום ההסכם, לפי העניין, מידע והעתקיו שנמסרו לה על ידי איגוד הנגישות/או על ידי מי מטעמה, בכל דרך שהיא בתקופת ההסכם.

3. החברה מאשרת כי ידוע לה כי אי קיום התחייבויותיה אלה עלול לגרום נזקים חמורים לאיגוד הנגישות, ללקוחות איגוד הנגישות ולצדדים שלישיים.

תנאים כלליים

1. השימוש של החברה בשירות הוא על אחריותה הבלעדית של החברה.

2. השירות מסופק AS IS כמות שהוא ועל פי זמינות.

3. הוראות תנאי שימוש אלה זה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתקנון ובהסכמים מקוונים הנלווים לאפליקציה, ואיגוד הנגישות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאפליקציה ו/או מקבלת ו/או פרסום של הודעות ותכנים כאמור בכל דרך אחרת.

4. במקרה בו איגוד הנגישות תימנע מלהפעיל או לאכוף זכות או תנאי הכלולים בתקנון ו/או בתנאי השימוש, לא יהווה הדבר ויתור מצדה על זכות או תנאי אלה.

5. תנאי השימוש והנספח המסחרי וכן התקנון (בסעיפים הרלוונטיים) מהווים את ההסכם המלא והבלעדי בין איגוד הנגישות לבין החברה, והם חלים על שימוש החברה בשירות ובאפליקציה לרבות גרסאות הקודמות של תנאי השימוש והתקנון, אך ללא הגבלה להסכמים אלה בלבד.


סמכות שיפוט
על תקנון זה ותנאי השימוש זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
בתי המשפט המוסמכים לדון בכל תובענה הנובעת מתקנון ו/או תנאי שימוש המפורטים בו, יהיו בתי המשפט המוסמך שמושבו בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

ההסכם הנ"ל מובא מתוך אתר "איגוד הנגישות"
חתימה על ההסכם הנ"ל מאשרת את התקנת מודול הנגישות ע"י חברת סייטד אתרים.
חברת סייטד לא נושאת בכל אחריות על פעילותו ותקינותו של מודול זה כמו גם על עתיד פעילותו.
חברת סייטד לא תדרוש כל תשלום בעבור "מודול הנגישות" הנ"ל אלא אך ורק בעבור התקנתו ע"ג אתר הלקוח.


יש למלא את הטופס לשלוח
 
שימושון:
         
שיתופי פעולה:
 
מידע שימושי:
                 
כניסת מנהלים
ניהול תיבת הדואר
מרכז הדרכה
אינדקס אתרים
 
מידע מקצועי
זכויות יוצרים
מחירים וחבילות
תקנון האתר
הצהרת נגישות
צור קשר
מפת אתר
דווח על תקלה
תמיכה טכנית
 
Mike Design
Ginet Development
אינדקס שטיחים ופרקטים
 
 
סייטד בניית אתרים
רח' שלם 3 רמת גן
מיקוד 5221550
072-2502060
info@sited.co.il